Slovník pojmov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quia ex impedit, eius unde corporis rem at pariatur ullam accusantium suscipit inventore, molestias facilis excepturi doloribus quo commodi nam officiis harum!


Zákaz činnosti

Zákaz činnosti (Ineligibility): Pozri vyššie Dôsledky porušenia antidopingových pravidiel.

Zakázaná látka

Zakázaná látka (Prohibited Substance): Akákoľvek látka alebo trieda látok takto označená v Zozname.

Zakázaná metóda

Zakázaná metóda (Prohibited Method): Akákoľvek metóda takto označená v Zozname.

Zavinenie

Zavinenie (Fault): Zavinenie je akékoľvek porušenie povinnosti alebo nedostatok starostlivosti primeranej pre určitú situáciu. Faktory, ktoré je potrebné zohľadniť pri hodnotení miery zavinenia športovca alebo inej osoby, zahŕňajú napríklad skúsenosť športovca alebo inej osoby, skutočnosť, či je športovec alebo iná osoba mladistvým, špeciálne skutočnosti ako je poškodenie, stupeň rizika, ktoré by mal vnímať športovec a mieru pozornosti a zisťovania uskutočnenú športovcom vo vzťahu k tomu, čo by malo byť vnímané ako miera rizika. Pri hodnotení miery zavinenia športovca alebo inej osoby musia byť okolnosti, ktoré sa berú do úvahy, pri vysvetlení odchýlky športovca alebo inej osoby od očakávanej normy správania, špecifické a relevantné. Tak napríklad skutočnosť, že športovec by stratil príležitosť zarobiť značné sumy peňazí počas doby zákazu činnosti alebo skutočnosť, že športovcovi ostáva v rámci jeho kariéry už len krátky čas, alebo načasovanie športového kalendára by neboli relevantnými faktormi, ktoré sa posúdia pri skracovaní doby zákazu činnosti podľa článku 10.5.1 alebo 10.5.2. [Poznámka k definícii termínu Zavinenie: Kritériá pre hodnotenie miery zavinenia športovca sú rovnaké podľa všetkých článkov, kde sa má posudzovať zavinenie. Avšak podľa článku 10.5.2, zníženie sankcie nie je primerané, pokiaľ sa pri hodnotení miery zavinenia nedospeje k záveru, že na strane športovca alebo inej osoby nešlo o skutok bez významného zavinenia alebo nedbalosti.]

Zoznam zakázaných látok a metód alebo Zoznam

Zoznam zakázaných látok a metód alebo Zoznam (Prohibited List): Zoznam identifikujúci zakázané látky a zakázané metódy.

Zverejnenie

Zverejnenie (Publicly Disclose or Publicly Report): Pozri vyššie Dôsledky porušenia antidopingového pravidla. [Poznámka k definíciám: Definované pojmy zahŕňajú svoju formu v množnom čísle a v privlastňovacom páde, ako aj pojmy používané ako iné slovné druhy.]