Slovník pojmov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quia ex impedit, eius unde corporis rem at pariatur ullam accusantium suscipit inventore, molestias facilis excepturi doloribus quo commodi nam officiis harum!


Významná pomoc

Významná pomoc (Substantial assistance): Pre účely článku 10.6.1 osoba poskytujúca významnú pomoc musí: (1) písomnou formou výpovede sa podeliť v plnom rozsahu o všetky informácie, ktoré osoba má ohľadne porušenia antidopingových pravidiel a (2) plne spolupracovať pri vyšetrovaní a rozhodovaní akéhokoľvek prípadu, ktorý sa týka týchto informácií, vrátane napríklad poskytnutia svedectva počas pojednávania, pokiaľ je o to antidopingovou organizáciou alebo pojednávacou komisiou požiadaná. Tieto poskytnuté informácie musia byť dôveryhodné a musia tvoriť významnú časť akéhokoľvek prípadu, ktorý bol začatý, alebo ak prípad ešte nebol začatý, musia poskytnúť dostatočné podklady, na základe ktorých by mohol byť prípad začatý.

Vzorka

Vzorka (Sample or Specimen): Akýkoľvek biologický materiál odobratý pre účely dopingovej kontroly. [Poznámka k definícii termínu Vzorka: Niekedy dochádza k námietkam, že odber vzorky krvi porušuje náboženskú či kultúrnu podstatu určitých skupín. Bolo stanovené, že tieto námietky nie sú opodstatnené.]