Slovník pojmov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quia ex impedit, eius unde corporis rem at pariatur ullam accusantium suscipit inventore, molestias facilis excepturi doloribus quo commodi nam officiis harum!


Regionálna antidopingová organizácia

Regionálna antidopingová organizácia (Regional Anti-Doping Organization): Regionálny subjekt určený členskými krajinami na koordináciu a riadenie delegovaných oblastí ich národných antidopingových programov, ktoré môžu zahŕňať prijatie a implementáciu antidopingových pravidiel, plánovanie a odber vzoriek, nakladanie s výsledkami, preverovanie TUE, vykonávanie pojednávaní a realizáciu vzdelávacích programov na národnej úrovni.

Register pre testovanie

Register pre testovanie (Registered Testing Pool): Skupina športovcov najvyššej priority, ktorých určujú oddelene na medzinárodnej úrovni medzinárodné federácie a na národnej úrovni národné antidopingové organizácie, a ktorí podliehajú cielenému súťažnému i mimo súťažnému testovaniu v rámci testovacieho programu príslušnej medzinárodnej federácie alebo národnej antidopingovej organizácie, a preto sa od nich vyžaduje, aby poskytli informácie o mieste svojho pobytu, ako je uvedené v článku 5.6 a v Medzinárodnej norme pre testovanie a vyšetrovanie.