Slovník pojmov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quia ex impedit, eius unde corporis rem at pariatur ullam accusantium suscipit inventore, molestias facilis excepturi doloribus quo commodi nam officiis harum!


Počas súťaže alebo súťažný

Počas súťaže alebo súťažný (In-Competition): Pokiaľ nie je pravidlami medzinárodnej federácie alebo riadiaceho orgánu predmetného podujatia stanovené inak, „počas súťaže/súťažný“ znamená dobu začínajúcu dvanásť hodín pred súťažou, ktorej sa má športovec zúčastniť, až do konca tejto súťaže a do konca procesu odberu vzorky na tejto súťaži. [Poznámka k definícii termínu Počas súťaže/súťažný: medzinárodná federácia alebo riadiaci orgán podujatia môžu ustanoviť „súťažné“ obdobie, ktoré je odlišné od obdobia konania podujatia.]

Podanie

Podanie (Administration): Poskytnutie, dodanie, dozeranie, uľahčenie alebo iná účasť na použití alebo pokuse o použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy inou osobou. Táto definícia však nezahŕňa konanie bona fide zdravotníckeho personálu zahŕňajúce zakázanú látku alebo zakázanú metódu použitú na skutočné a legálne terapeutické účely alebo iné prijateľné odôvodnenie a nezahŕňa konanie zahŕňajúce zakázané látky, ktoré nie sú zakázané v testovaní mimo súťaže, ak okolnosti ako celok nepreukážu, že takéto zakázané látky nie sú zamýšľané na skutočné a legálne terapeutické účely alebo na podporu športového výkonu.

Podujatie

Podujatie (Event): Séria jednotlivých súťaží, ktoré prebiehajú spoločne pod správou jedného riadiaceho orgánu (napr. olympijské hry, majstrovstvá sveta FINA alebo Panamerické hry).

Pokus

Pokus (Attempt): Úmyselné pôsobenie v konaní, ktoré predstavuje významný krok v priebehu konania smerujúceho k plánovanému porušeniu antidopingového pravidla. K porušeniu antidopingového pravidla založenom len na pokuse o porušenie však nedôjde, ak osoba od pokusu odstúpi skôr, ako bol odhalený treťou stranou, ktorá sa pokusu nezúčastňuje.

Použitie

Použitie (Use): Užitie, podanie, požitie, vpichnutie alebo upotrebenie zakázanej látky alebo zakázanej metódy akýmkoľvek spôsobom.

Predbežné pojednávanie

Predbežné pojednávanie (Provisional Hearing): Pre účely článku 7.9 urýchlené a skrátené konanie, uskutočnené pred konaním podľa článku 8, ktoré sa poskytuje športovcovi po oznámení a pri ktorom je športovcovi odovzdané oznámenie a je mu poskytnutá príležitosť k písomnému alebo ústnemu vyjadreniu. [Poznámka k definícii termínu Predbežné pojednávanie: Predbežné pojednávanie je len dočasným (prípravným) pojednávaním, ktoré nemôže zahŕňať úplné preskúmanie faktov prípadu. Následne po predbežnom pojednávaní športovec ostáva oprávnený na následné úplné pojednávanie k skutkovej podstate prípadu. Naopak, „urýchlené pojednávanie“ ako pojem použitý v článku 7.9, je úplné pojednávanie ku skutkovej podstate vykonané v zrýchlenom časovom harmonograme.]

Prísna zodpovednosť

Prísna zodpovednosť (Strict Liability): Pravidlo, ktoré stanovuje, že podľa článku 2.1 a článku 2.2 na to, aby bolo možné stanoviť porušenie antidopingového pravidla nie je nevyhnutné, aby zámer, zavinenie, nedbalosť alebo vedomé použitie na strane športovca boli preukázané antidopingovou organizáciou.

Program nezávislých pozorovateľov

Program nezávislých pozorovateľov (Independent Observer Program): Tím pozorovateľov pod dohľadom WADA, ktorí sledujú proces dopingovej kontroly na určitých podujatiach a poskytujú poradenstvo a podávajú správu o svojom pozorovaní.