Slovník pojmov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quia ex impedit, eius unde corporis rem at pariatur ullam accusantium suscipit inventore, molestias facilis excepturi doloribus quo commodi nam officiis harum!


Obchodovanie

Obchodovanie (Trafficking): Predaj, darovanie, preprava, posielanie, doručenie alebo distribúcia (alebo držba s ktorýmkoľvek z týchto cieľov ) zakázanej látky alebo zakázanej metódy (fyzicky, elektronicky alebo inak) akejkoľvek tretej strane športovcom, sprievodnou osobou športovca alebo inou osobou podliehajúcou právomoci antidopingovej organizácie; táto definícia však nebude zahŕňať konanie so zakázanou látkou uskutočnené zdravotníckym personálom v dobrej viere (bona fide) pre skutočné a legálne terapeutické účely alebo pri iných prijateľných zdôvodneniach a nebude zahŕňať konanie so zakázanými látkami, ktoré nie sú zakázané pri mimo súťažnom testovaní, ak celkové okolnosti preukážu, že tieto zakázané látky sú určené na skutočné a legálne terapeutické účely alebo nie sú určené na podporu športového výkonu.

Organizátori významných podujatí

Organizátori významných podujatí (Major Event Organizations): Kontinentálne združenia národných olympijských výborov a iné medzinárodné organizácie združujúce viac športov, ktoré fungujú ako riadiaci orgán pre akékoľvek kontinentálne, regionálne alebo iné medzinárodné podujatie.

Osoba

Osoba (Person): Fyzická osoba, organizácia alebo iný subjekt.