Slovník pojmov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quia ex impedit, eius unde corporis rem at pariatur ullam accusantium suscipit inventore, molestias facilis excepturi doloribus quo commodi nam officiis harum!


Národná antidopingová organizácia

Národná antidopingová organizácia (National Anti-Doping Organization): Subjekt určený v každej krajine, ktorý má na národnej úrovni základné oprávnenie a zodpovednosť prijať a zaviesť antidopingové pravidlá, nariaďovať odbery vzoriek, nakladať s výsledkami testov a uskutočňovať pojednávania. Ak toto Identifikácia nebolo uskutočnené príslušným orgánom verejnej moci, tak takýmto subjektom môže byť národný olympijský výbor danej krajiny alebo ním zmocnený subjekt.

Národné podujatie

Národné podujatie (National Event): Športové podujatie alebo súťaž, ktorého sa zúčastňujú športovci na medzinárodnej alebo národnej úrovni a ktoré nie je medzinárodným podujatím.

Národný olympijský výbor

Národný olympijský výbor (National Olympic Committee): Organizácia uznaná Medzinárodným olympijským výborom. Pojem národný olympijský výbor rovnako zahŕňa národnú športovú konfederáciu v tých krajinách, kde národná športová konfederácia preberá aj zodpovednosť v antidopingových záležitostiach typických pre národný olympijský výbor.

Nepriaznivý analytický nález

Nepriaznivý analytický nález (Adverse Analytical Finding): Správa z akreditovaného laboratória WADA alebo iného laboratória schváleného WADA, ktorá v súlade s Medzinárodnou normou pre laboratóriá a príslušnými technickými dokumentmi identifikuje vo vzorke prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov alebo markerov (vrátane zvýšeného množstva endogénnych látok) alebo dôkaz použitia zakázanej metódy.

Nepriaznivý nález v preukaze

Nepriaznivý nález v preukaze (Adverse Passport Finding): Správa identifikovaná ako nepriaznivý nález v biologickom pase športovca , ako je popísaná v príslušných medzinárodných normách.