Slovník pojmov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quia ex impedit, eius unde corporis rem at pariatur ullam accusantium suscipit inventore, molestias facilis excepturi doloribus quo commodi nam officiis harum!


Marker

Marker (Marker): Zlúčenina, skupina zlúčenín alebo biologická premenná (premenné), ktoré indikujú použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy.

Medzinárodná norma

Medzinárodná norma (International Standard): Norma, ktorú prijala WADA na podporu Kódexu. Dodržiavanie medzinárodných noriem (na rozdiel od iných alternatívnych noriem, postupov alebo procedúr) bude stačiť k hodnoteniu, že procesy, ktoré sú uvedené v medzinárodnej norme, boli uskutočnené riadne, úplne a štandardnou formou. Medzinárodné normy budú zahŕňať všetky technické dokumenty, vydané na základe medzinárodnej normy.

Medzinárodné podujatie

Medzinárodné podujatie (International Event): Podujatie alebo súťaž, na ktorej je Medzinárodný olympijský výbor, Medzinárodný paralympijský výbor, medzinárodná federácia, organizátor významného podujatia alebo iná medzinárodná športová organizácia riadiacim orgánom podujatia alebo menuje technických funkcionárov podujatia.

Metabolit

Metabolit (Metabolite): Akákoľvek látka, ktorá je produktom biotransformačných procesov.

Miesta konania podujatia

Miesta konania podujatia (Event Venues): Miesta, ktoré určí riadiaci orgán podujatia.

Mimo súťaže alebo mimosúťažný

Mimo súťaže alebo mimosúťažný (Out-of- Competition): Akákoľvek doba, ktorá nie je počas súťaže.

Mladistvý

Mladistvý (Minor): Fyzická osoba, ktorá ešte nedosiahla vek osemnástich rokov.