Slovník pojmov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quia ex impedit, eius unde corporis rem at pariatur ullam accusantium suscipit inventore, molestias facilis excepturi doloribus quo commodi nam officiis harum!


Diskvalifikácia /anulovanie výsledkov

Diskvalifikácia /anulovanie výsledkov (Disqualification): pozri vyššie: Dôsledky porušenia antidopingových pravidiel.

Doba podujatia

Doba podujatia (Event Period): Doba medzi začiatkom a koncom určitého podujatia tak, ako je to vymedzené riadiacim orgánom podujatia.

Dočasné zastavenie činnosti

Dočasné zastavenie činnosti (Provisional Suspension): pozri vyššie: Dôsledky porušenia antidopingového pravidla.

Dohovor UNESCO

Dohovor UNESCO (UNESCO Convention): Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe, prijatý 19. októbra 2005 na 33. zasadaní Generálnej konferencie UNESCO, vrátane všetkých dodatkov prijatých účastníckymi stranami Dohovoru a Konferencie strán Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe.

Dopingová kontrola

Dopingová kontrola (Doping Control): Všetky kroky a procesy od plánovania testov až po konečné rozhodnutie všetkých odvolaní vrátane všetkých krokov a procesov medzi tým; napríklad poskytovanie informácií o pobyte športovca, odber vzoriek a nakladanie s nimi, analýza v laboratóriu, TUE, nakladanie s výsledkami a pojednávania.

Dôsledky porušenia antidopingových pravidiel

Dôsledky porušenia antidopingových pravidiel („Consequences“): Porušenie antidopingového pravidla športovcom alebo inou osobou môže mať za následok jedno alebo viac z nasledujúcich: (a) Diskvalifikácia/anulovanie výsledkov (Disqualification) znamená, že výsledky športovca v príslušnej súťaži alebo podujatí sú zrušené so všetkými ďalšími dôsledkami vrátane odňatia medailí, bodov a cien; (b) Zákaz činnosti (Ineligibility) znamená, že športovec alebo iná osoba sa nesmie z dôvodu porušenia antidopingového pravidla zúčastniť v určitej dobe žiadnej súťaže ani iných aktivít ani obdržať finančnú podporu, ako je uvedené v článku 10.12.1; (c) Dočasné zastavenie činnosti (Provisional Suspension) znamená, že športovec alebo iná osoba sa nesmie zúčastniť v určitej dobe žiadnej súťaže ani aktivity pred konečným rozhodnutím v pojednávaní, vedenom na základe článku 8, (d) Finančné dôsledky (Financial Consequences) znamenajú finančnú sankciu uloženú za porušenie antidopingového pravidla alebo úhradu nákladov spojených s porušením antidopingového pravidla; a (e) Zverejnenie alebo verejné hlásenie (Public Disclosure or Public Reporting) znamená šírenie alebo distribúciu informácií verejnosti alebo osobám, okrem tých osôb, ktoré sú oprávnené na skoršie oznámenie v súlade s článkom 14. Družstvá v kolektívnych športoch môžu tiež podliehať dôsledkom, ako je uvedené v článku 11.

Držba

Držba (Possession): Skutočné fyzické vlastníctvo, prípadne nepriame vlastníctvo (ku ktorému môže dôjsť, pokiaľ má dotyčná osoba výlučnú kontrolu alebo zamýšľa vykonať kontrolu nad zakázanou látkou alebo zakázanou metódou alebo nad priestorom, v ktorom sa zakázaná látka alebo zakázaná metóda nachádzajú), avšak s tým, že ak osoba nemá výlučnú kontrolu nad zakázanou látkou alebo zakázanou metódou alebo nad priestorom, v ktorom sa zakázaná látka alebo zakázaná metóda nachádzajú, bude sa nepriama držba vzťahovať iba na osoby, ktoré vedeli o prítomnosti zakázanej látky a zakázanej metódy a mali v úmysle takúto kontrolu nad nimi vykonávať. Avšak nie je možné uplatniť porušenie antidopingového pravidla založeného na držbe, ak ešte pred doručením upovedomenia o porušení tohto antidopingového pravidla podnikne táto osoba konkrétne kroky, aby ukázala, že držbu nikdy nezamýšľala a oboznámi o držbe antidopingovú organizáciu samostatným vyhlásením. Aby nedošlo k rozporom v rámci tejto definície, kúpa (vrátane elektronického či iného spôsobu) zakázanej látky alebo zakázanej metódy predstavuje držbu pre osobu, ktorá kúpu uskutoční. [Poznámka k definícii termínu Držba: Podľa tejto definície by nájdenie steroidov v aute športovca znamenalo porušenie antidopingového pravidla, iba ak by športovec nepreukázal, že auto používa niekto iný. V takom prípade musí antidopingová organizácia dokázať, že aj keď športovec nemusel mať výlučnú kontrolu nad svojim autom, vedel o týchto steroidoch a mal v úmysle s nimi disponovať. Podobne aj v prípade steroidov nájdených v domácej lekárničke, ku ktorej má prístup športovec a jeho partner (manželka), musí antidopingová organizácia dokázať, že športovec o steroidoch v lekárničke vedel a mal v úmysle s nimi disponovať. Samotný úkon zakúpenia zakázanej látky predstavuje držbu dokonca aj v prípade, keď napríklad produkt nie je doručený, dostane ho niekto iný alebo je zaslaný na adresu tretej strany.]