Slovník pojmov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quia ex impedit, eius unde corporis rem at pariatur ullam accusantium suscipit inventore, molestias facilis excepturi doloribus quo commodi nam officiis harum!


ADAMS

ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System – Antidopingový správny a riadiaci systém): webová informačná databáza, ktorá je riadiacim nástrojom na vkladanie dát, ich uchovávanie, zdieľanie a hlásenie. Je vytvorená na pomoc zainteresovaným organizáciám a WADA v ich antidopingových aktivitách v spojení s legislatívou ochrany dát.

Antidopingová organizácia

Antidopingová organizácia (Anti-Doping Organization): Signatár zodpovedný za prijatie pravidiel pre zavedenie, plnenie a dodržiavanie akejkoľvek časti procesu dopingovej kontroly. Zahŕňa napríklad Medzinárodný olympijský výbor, Medzinárodný paralympijský výbor, organizátorov významných podujatí, ktorí uskutočňujú testovanie na svojich podujatiach, ďalej zahŕňa WADA, medzinárodné federácie a národné antidopingové organizácie.

Atypický nález

Atypický nález (Atypical Finding): Správa z laboratória akreditovaného WADA alebo iného laboratória uznaného WADA, ktorá vyžaduje následné prešetrenie podľa Medzinárodnej normy pre laboratóriá alebo podľa súvisiacich technických dokumentov pred vydaním rozhodnutia o nepriaznivom analytickom náleze.

Atypický nález v biologickom pase

Atypický nález v biologickom pase (Atypical Passport Finding): Správa identifikovaná ako atypický nález v biologickom pase tak, ako je popísaná v príslušných medzinárodných normách.