Slovník pojmov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quia ex impedit, eius unde corporis rem at pariatur ullam accusantium suscipit inventore, molestias facilis excepturi doloribus quo commodi nam officiis harum!


Špecifikovaná látka

Špecifikovaná látka: Pozri článok 4.2.2.

Športovec

Športovec (Athlete): Akákoľvek osoba, ktorá súťaží v športe na medzinárodnej úrovni (ako definujú jednotlivé medzinárodné federácie) alebo na národnej úrovni (ako definujú jednotlivé národné antidopingové organizácie). Antidopingová organizácia môže na základe vlastného úsudku aplikovať antidopingové pravidlá voči športovcovi, ktorý nie je ani športovcom medzinárodnej úrovne ani športovcom národnej úrovne, a tak ich zahrnúť do definície „športovca“. Vo vzťahu ku športovcom, ktorí nie sú ani športovcami medzinárodnej úrovne, ani športovcami národnej úrovne, si antidopingová organizácia môže zvoliť: realizovať obmedzené testovanie alebo žiadne testovanie; analyzovať vzorky nie v plnom rozsahu zakázaných látok; požadovať obmedzené alebo žiadne informácie o mieste pobytu športovca alebo nevyžadovať rozšírené TUE. Avšak ak sa športovec, nad ktorým má právomoc antidopingová organizácia, a ktorý súťaží na medzinárodnej alebo národnej úrovni, dopustí porušenia antidopingového pravidla podľa článku 2.1, 2.3 alebo 2.5, potom sa musia uplatniť dôsledky uvedené v Kódexe (okrem článku 14.3.2). Pre účely článku 2.8 a 2.9 a pre účely antidopingovej informovanosti a vzdelávania, akákoľvek osoba, ktorá sa zúčastňuje športu, ktorý spadá pod právomoc ktoréhokoľvek signatára, vlády alebo inej športovej organizácie, ktorá prijala Kódex, je považovaná za športovca. [Poznámka k definícii termínu Športovec: Z tejto definície je zrejmé, že všetci športovci medzinárodnej i národnej úrovne podliehajú antidopingovým pravidlám Kódexu. Medzinárodné federácie a národné antidopingové organizácie presne definujú medzinárodnú a národnú úroveň jednotlivých športov vo svojich antidopingových pravidlách. Táto definícia rovnako dovoľuje, aby národné antidopingové organizácie, pokiaľ sa tak rozhodnú, rozšírili svoj antidopingový program okrem športovcov medzinárodnej a národnej úrovne aj na súťažiacich na nižšej úrovni súťaženia alebo na jednotlivcov, ktorí sa angažujú vo fitnes aktivitách, ale vôbec nesúťažia. Tak by si napríklad národná antidopingová organizácia mohla zvoliť testovať súťažiacich rekreačnej úrovne, ale nepožadovať rozšírenie TUE. Avšak porušenie antidopingového pravidla zahŕňajúce nepriaznivý analytický nález alebo falšovanie vyústi do všetkých dôsledkov uvedených v Kódexe (s výnimkou článku 14.3.2). Rozhodnutie, či sa dôsledky aplikujú na športovcov rekreačnej úrovne, ktorí sa zapájajú do fitnes aktivít, ale nikdy nesúťažia, je ponechané národnej antidopingovej organizácii. Rovnako tak organizátor významného podujatia, ktorý realizuje podujatie len pre súťažiacich vrcholovej úrovne, si môže zvoliť testovať súťažiacich, ale neanalyzovať vzorky na plný rozsah zakázaných látok. Športovci súťažiaci na súťažiach každej úrovne by mali mať možnosť využívať prospech z antidopingovej informovanosti a vzdelávania.]

Športovec medzinárodnej úrovne

Športovec medzinárodnej úrovne (International-Level Athlete): športovci, ktorí súťažia v športe na medzinárodnej úrovni, ako je stanovené každou medzinárodnou federáciou, v súlade s medzinárodnou normou pre testovanie a vyšetrovanie. [Poznámka k definícii termínu Športovec medzinárodnej úrovne: V súlade s medzinárodnou normou pre testovanie a vyšetrovanie, každá medzinárodná federácia môže slobodne stanoviť kritériá, ktoré použije na klasifikovanie športovcov ako športovcov medzinárodnej úrovne, napr. hodnotením, účasťou na určitých medzinárodných podujatiach, typom licencie atď. Musí však publikovať tieto kritériá v jasnej a stručnej forme, aby boli športovci schopní rýchlo a jednoducho zistiť, kedy budú klasifikovaní ako športovci medzinárodnej úrovne. Napríklad, ak kritériá zahŕňajú účasť na určitých medzinárodných podujatiach, potom medzinárodná federácia musí publikovať zoznam týchto medzinárodných podujatí.]

Športovec národnej úrovne

Športovec národnej úrovne (National-Level Athlete): Športovci, ktorí súťažia v športe na národnej úrovni, ako je definované každou národnou antidopingovou organizáciou v súlade s medzinárodnou normou pre testovanie a vyšetrovanie.