Podmienky ochrany osobných údajov

Informácie za účelom spracovania osobných údajov na webstránke ......

Vážený klient dovoľujem si Vás požiadať o udelenie súhlasu zo spracovaním osobných údajov podľa európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Prečítate si prosím podrobnejšie nasledujúci text a potvrďte súhlas na ...

Ako dotknutá osoba súhlasím, aby prevádzkovateľ (Názov: .... , sídlo: .... , kontaktné údaje: ...) webstránky ...... zapracoval moje osobné údaje v rozsahu:

·         Meno, priezvisko, e-mail, IP adresa zariadenia z ktorého sprístupňuje,...

V prípade menovania zodpovednej osoby sa uvedie aj zodpovedná osoba a jej kontaktné údaje

Účelom zberu týchto osobných údajov je tvorba podania a jeho odoslania.

Na webstránke ...... sa nevyužívajú osobné údaje na štatistické účely o registrovaných  dotknutých osobách. Pre potreby plnenia účelu zhromažďujeme tieto osobné údaje: Meno, priezvisko, e-mail, IP adresa zariadenia z ktorého pristupuje,... (povinne). Tieto osobné údaje získavame priamo od každého používateľa webstránky ...... na základe vyjadreného súhlasu.

Webstránka ...... nie je určená pre deti mladšie ako 18 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 13 rokov. V prípade zistenia takejto skutočnosti, budú tieto osobné údaje vymazané z našich databáz. V prípade ak rodič alebo zákonný zástupca bude mať podozrenie, že jeho dieťa nám poskytlo osobné údaje, môžete nás kontaktovať na .....

Webstránka ......  je podporovaná externou spoločnosťou (Lomtec.com, a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava), pričom Táto spoločnosť má v prípade udalosti (poruchy) na IS prístup k všetkým dátam (teda aj Vašim osobným údajom) spravovaných na webstránke ...... . Vaše osobné údaje (nie)sú prenášané do iných informačných systémoch a sú evidované iba na webstránke ...... . Doba uchovania Vašich osobných údajov je iba po dobu nevyhnutnú pre vybavenia podania, pričom vytvorené záznamy podania sú uchovávané v zmysle platného zákona o archívoch a registratúrach.

Ako dotknutá osoba máte právo:

·         Požadovať prístup k Vašim osobným údajom

·         V prípade chyby vo vašich osobných údajov, žiadať o ich úpravu,

·         Požadovať výmaz Vašich osobných údajov, alebo požadovať  obmedzenie spracúvania osobných údajov

·         Namietať zo spracúvaním osobných údajov

·         Požadovať prenosnosť osobných údajov – osobné údaje Vám budú poskytnuté v čitateľnom a bežne dostupnom formáte.

·         Podať, v prípade porušenia práv dotknutej osoby, návrh na začatie konania dozornému orgánu (kontaktné údaje dozorného orgánu)

Vaše požiadavky zasielajte na adresu ....

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov, nebude možné využívať formuláre webstránky .... a odoslanie žiadosti prostredníctvom formulároch.

V rámci týchto pravidiel máte právo na úplné vymazanie Vašich osobných údajov z webstránky ....... Túto možnosť máte odoslaním požiadavky na výmaz (adresa: ..... ). Vymazanie osobných údajov je už nevratné.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadne týchto pravidiel a ich použitie, kontaktujte nás na ....