Terapeutická výnimka

Terapeutické výnimky (TUEs)

Niekedy je pre športovca nevyhnutné užiť zakázanú látku alebo použiť zakázanú metódu na liečbu zdravotného stavu. Terapeutická výnimka umožňuje športovcovi užiť zakázanú látku/metódu za terapeutickým účelom.

Proces podania žiadosti o udelenie TUE

Športovec, ktorý potrebuje TUE, by mal o jej udelenie požiadať čo najskôr.

Látky zakázané počas súťaže

V prípade látok zakázaných len počas súťaže by mal športovec požiadať o udelenie TUE najmenej 30 dní pred dátumom svojej nasledujúcej súťaže, pokiaľ nejde o urgentnú alebo výnimočnú situáciu.

Športovec by mal podať žiadosť svojej antidopingovej organizácii, medzinárodnej federácii a/alebo organizátorovi významného podujatia prostredníctvom poskytnutého formulára žiadosti o udelenie TUE.

Žiadosť

Športovec žiada o udelenie TUE prostredníctvom formulára alebo prostredníctvom systému ADAMS. Pre efektívnejšie spracovanie údajov odporúčame športovcom, aby svoje žiadosti posielali cez systém ADAMS.

Športovec by si mal ponechať jednu kompletnú kópiu dokumentov formulára žiadosti o udelenie TUE a všetkých materiálov a informácií, ktoré predloží na podporu danej žiadosti.

Súhrn lekárskej správy musí športovec poskytnúť aj v anglickom alebo franzúzskom jazyku, pretože TUE udelená ADA SR sa vkladá do systému ADAMS a je sprístupnená na revíziu Svetovej antidopingovej agentúre (WADA).

K formuláru musí byť priložené:

  • stanovisko kvalifikovaného lekára potvrdzujúce potrebu športovca užívať príslušnú zakázanú látku alebo zakázanú metódu na terapeutické účely; a
  • komplexné zdravotné záznamy, vrátane dokumentácie od lekára, ktorý stanovil pôvodnú diagnózu (ak existuje) a výsledkov všetkých vyšetrení, laboratórnych preskúšaní a obrazových výstupov súvisiacich so žiadosťou.

Žiadosť o udelenie TUE začne Komisia pre TUE (TUEC) posudzovať až po doručení riadne vyplneného formulára žiadosti a priložených všetkých relevantných dokumentov. Neúplné žiadosti budú vrátené športovcovi na doplnenie a opätovné predloženie.

Komisia pre TUE môže požiadať športovca alebo jeho lekára o doplňujúce informácie, vyšetrenia alebo obrazové výstupy alebo iné informácie, ktoré považuje za potrebné na posúdenie žiadosti športovca; a/alebo sa môže na základe vlastného uváženia obrátiť o pomoc na iných zdravotníckych alebo vedeckých expertov.

Všetky náklady vynaložené športovcom v spojitosti so žiadosťou o udelenie TUE a jej doplnením podľa požiadaviek TUEC znáša športovec.

TUEC musí rozhodnúť, či vyhovie alebo nevyhovie žiadosti čo najskôr a zvyčajne (tzn. pokiaľ nejde o výnimočné okolnosti) najneskôr do 21 dní od doručenia kompletnej žiadosti. Ak je žiadosť o udelenie TUE podaná primerane včas pred podujatím, TUEC musí vyvinúť maximálne úsilie, aby vydal rozhodnutie pred začatím podujatia.

Rozhodnutie TUEC musí byť doručené športovcovi v písomnej podobe a musí byť poskytnuté k dispozícii WADA a ostatným antidopingovým organizáciám prostredníctvom systému ADAMS.

  • Rozhodnutie udeliť TUE musí špecifikovať dávkovanie, frekvenciu, spôsob a trvanie podávania príslušnej zakázanej látky alebo zakázanej metódy, ktoré povoľuje TUEC, vzhľadom na klinické okolnosti ako aj všetky podmienky v spojitosti s danou TUE.
  • Rozhodnutie odmietnuť žiadosti o udelenie TUE musí obsahovať vysvetlenie dôvodov odmietnutia.

Každá TUE bude mať určenú dobu trvania, podľa rozhodnutia TUEC, na konci ktorej platnosť danej TUE vyprší automaticky. Ak športovec potrebuje naďalej používať zakázanú látku alebo zakázanú metódu po dobe uplynutia platnosti, musí predložiť žiadosť o udelenie novej TUE dostatočne pred dátumom ukončenia platnosti prvej, aby bolo dosť času na vydanie rozhodnutia k žiadosti pred dátumom jej expirácie.

TUE bude stiahnutá pred uplynutím doby platnosti, ak športovec bezodkladne nesplní niektorú z požiadaviek alebo podmienok stanovených antidopingovou organizáciou udeľujúcou TUE. Alternatívne môže byť TUE zrušená na základe posúdenia zo strany WADA alebo odvolania.

V prípade vydania nepriaznivého analytického nálezu krátko po skončení platnosti alebo zrušení TUE na príslušnú zakázanú látku, antidopingová organizácia vykonávajúca počiatočné posúdenie nepriaznivého analytického nálezu (článok 7.2 Kódexu) musí zvážiť, či je nález konzistentný s používaním zakázanej látky pred uplynutím platnosti alebo zrušením TUE. Ak áno, dané použitie (a z neho vyplývajúca prítomnosť zakázanej látky vo vzorke športovca) nepredstavuje porušenie antidopingových pravidiel.

V prípade, že športovec po udelení TUE požaduje podstatne odlišné dávkovanie, frekvenciu, spôsob alebo trvanie podávania zakázanej látky alebo zakázanej metódy v porovnaní s údajmi špecifikovanými v TUE, tento musí požiadať o udelenie novej TUE. Ak prítomnosť, použitie, vlastníctvo alebo podanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy nie je v súlade s podmienkami udelenej TUE, samotná skutočnosť, že športovcovi bola udelená TUE nezabráni, aby nález predstavoval porušenie antidopingového pravidla.